vestigingen Werken bij de RGO

Kansen op ieder niveau

Kansen op ieder niveau


Gymnasiumonderwijs
Leerlingen met vwo-ambities die extra uitdaging zoeken kunnen kiezen voor gymnasiumonderwijs op de RGO. Zij krijgen dan naast de gewone atheneumvakken les in de klassieke talen Grieks en Latijn. Ze leren veel over de klassieke cultuur, waarbij filosofie, geschiedenis, mythologie en kunst aan de orde komen. Onderwijs in de klassieke talen ontwikkelt je taalvaardigheid, biedt ondersteuning voor het lezen van literatuur en bevordert het analytisch denken. Kortom, een uitstekende voorbereiding op het volgen van universitair onderwijs.

Voor verschillende universitaire studies (bijvoorbeeld geneeskunde, taal- en cultuurstudies, biologie) is het volgen van deze vakken een heel plezierige ondergrond (maar niet verplicht).

De RGO biedt de gymnasiumopleiding aan in samenwerking met de CSG Prins Maurits. Alleen tijdens de lessen Grieks en Latijn zitten de leerlingen van de beide scholen bij elkaar in de klas. Er wordt, afhankelijk van de roostertechnische mogelijkheden, gebruik gemaakt van de lokalen op beide scholen. De atheneumvakken worden gevolgd op de eigen school in de eigen klas.


Vwo en havo
Leerlingen die naar het vwo willen, maar niet kiezen voor de speciale gymnasiumvakken, gaan naar het atheneum. Deze zesjarige opleiding geeft leerlingen toegang tot het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroeps Onderwijs. Leerlingen die naar de havo gaan, volgen een vijfjarige opleiding die toegang geeft tot het Hoger Beroeps Onderwijs. Zowel het vwo als de havo bieden vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
Naast de vakken die binnen het profiel vallen, kunnen leerlingen kiezen voor andere vakken zoals: informatica, kunst, wiskunde D, Natuur Leven & Technologie, en maatschappijwetenschappen.

Onze leerlingen worden in de leerwegen vwo en havo uitstekend voorbereid op de toekomst, zodat zij in het vervolgonderwijs en in de maatschappij goed kunnen functioneren. Het onderwijs is uitdagend en geeft leerlingen de ruimte om hun talenten en creatieve vermogens te ontwikkelen. Onze vwo- en havoleerlingen maken kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal.

Wetenschapsvorming op de RGO: onderzoekend leren en leren onderzoeken
De RGO wil haar leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. We willen graag dat onze leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij nu al leren om actief vragen te stellen, een kritische en nieuwsgierige houding aannemen, zelf op zoek gaan naar informatie, probleemoplossend werken, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed leren samenwerken.

De RGO is één van de 50 gecertificeerde WON-scholen in Nederland. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland, een programma dat wetenschapsvorming bij jongeren in het vwo stimuleert. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan centraal, met als motto ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken.’ De WON-organisatie werkt samen met de universiteiten. Sinds een paar jaar is ‘wetenschapsvorming’ opgenomen in het onderwijsprogramma van het vwo.

In de vorm van projectdagen krijgen de leerlingen van vwo 1, 2 en 3 les in het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Zij krijgen colleges over hoofd- en deelvragen, hoe je een hypothese formuleert en een plan van aanpak maakt. In workshops, lezingen, een RGO-universitytour, hersenkrakerspellen en een ethisch debat werken zij aan voorstellen voor een onderzoek. De leerjaarwinnaars presenteren hun onderzoek in april op de regionale WON-manifestatie en dingen dan mee naar een plek in de landelijke WON-manifestatie.


Mavo
Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. We proberen daarom zoveel mogelijk ondernemers van het eiland te betrekken bij het onderwijs. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren.

Je volgt naast je algemene vakken ook het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten. Naast de twee verplichte profieldelen: ‘Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever’ en ‘ Multimediale producten maken’ volg je de verplichte module ‘Ondernemen’.

Daarnaast maak je nog een keuze uit de vakken: Cloud & Cybersecurity, Robotica, Mode & Design, Interieur ontwerp & design en Licht/geluid & decor. Je kunt na leerjaar 3 ervoor kiezen dit beroepsgerichte profiel in leerjaar 4 als extra vak te kiezen.

Leerlingen met havo-ambitie kunnen na leerjaar 2 overstappen naar de mavo XL-klas. Je krijgt in deze route extra les in de zogenaamde kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Tijdens deze uren wordt verdiepingsstof aangeboden, waardoor je gemakkelijker de overstap naar havo kunt maken.


Internationale Schakelklas RGO
In september 2015 is de internationale schakelklas (ISK) gestart in Middelharnis. We zijn kleinschalig gestart met één klas en vervolgens doorgegroeid naar een leerlingaantal van rond de vijftig leerlingen. Het totale leerlingenaantal verschilt per jaar.

Een NT2- leerling in de klas, veel leerkrachten op de basisschool hebben er mee te maken. Dat betekent vaak een eigen leerlijn, differentiëren, werken in één op één situaties en puzzelen hoe die leerling te laten groeien om uiteindelijk een plaats in het voortgezet onderwijs te krijgen. Soms kan een schakeljaar uitkomst bieden voor de leerling. Daarom willen we jullie een kijkje geven in ‘onze keuken’.

De internationale schakelklas is een onderwijsafdeling die gevestigd is binnen het gebouw van de RGO. In de ISK wordt intensief taalonderwijs aangeboden om taalachterstanden weg te werken en zo een beter verloop van de schoolloopbaan te realiseren. Een ISK schakelt dus tussen onderwijs uit eigen land of het Nederlandse basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Er zijn momenteel drie verschillende groepen op de ISK. De klasgrootte ligt tussen de 12 en 18 leerlingen per groep. Er zijn verschillen in het aanbod per klas. Dit heeft te maken met het taalniveau en een verschillend uitstroomniveau. De leerlingen komen uit verschillende landen, zoals: Polen, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije, Irak. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands.


Goed voorbereid
Of het nu gaat om gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo; we gaan voor goede examenresultaten. Met individuele aandacht van de mentoren, de vakdocenten, de decaan én dankzij de examentrainingen zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid het examen tegemoet gaan.