vestigingen Werken bij de RGO

Organisatie

Organisatie


Schoolbestuur
Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, wordt gevormd door het College van Bestuur waarvan dhr. Cové enig lid is. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het reilen en zeilen van de school. De namen van de 5 leden kunt u vinden op onze website. Het e-mailadres van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht is: RaadvanToezicht@RGOMiddelharnis.nl

Missie
De RGO staat voor brede ontwikkelingskansen in een lerende organisatie. Het onderwijs en de begeleiding zijn gericht op kennisverwerving en cognitieve vaardigheden, ontwikkeling van sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke vaardigheden en van morele opvattingen om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op het nemen van verantwoordelijkheid in zijn persoonlijk en maatschappelijk leven.

Doelstellingen
De doelstellingen van de school zijn als volgt samen te vatten:
 • het verzorgen van onderwijs gericht op het ontwikkelen van de capaciteiten van leerlingen;
 • het zorg dragen voor een goede begeleiding van leerlingen;
 • het aanleren van vaardigheden die leerlingen tot verantwoordelijke mensen maken;
 • het realiseren van een veilig en sociaal schoolklimaat.
Gezien de ligging van de school en de aard van de leerlingenpopulatie streeft de RGO tevens naar een bovengemiddeld resultaat op de kwaliteitskaart.

De leeromgeving is inspirerend en prikkelend en is toegesneden op de eisen die aan eigentijds onderwijs worden gesteld.

Inspectie
Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachten over meldingen van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwens inspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Klachtencommissie
De RGO heeft een klachtencommissie. Het adres van deze klachtencommissie RGO is: p/a Postbus 57, 3240 AB Middelharnis.
De volledige klachtenregeling kunt u vinden op de website of bij downloads.

Management
De school staat onder leiding van de afdelingsdirecteur. De afdelingsdirecteur wordt daarbij beleidsmatig ondersteund door het managementteam dat bestaat uit de teamleiders onderwijs en de hoofden P&O en facilitaire zaken.
De teamleiders onderwijs zijn ieder verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid, de leerlingenzorg en het personeel in hun eigen afdeling. Ze hebben daarnaast een algemene taak als schoolleider.

College van Bestuur
 • Dhr. A.J. Cové
Directie
Afdelingsdirecteur
 • Dhr. A. Krielaart
Teamleiders
Onderbouw (klassen 1 en 2)
 • Dhr. F. de Bakker 
Bovenbouw (klassen 3 en 4)
 • Dhr. W. J. Jongejan
Leerlingbegeleiding
Coördinator onderwijsondersteuning
 • Dhr. Nagtzaam (onderbouw)
 • Mevr. C. Bakker (bovenbouw)
Decaan vmbo
Dhr. H. van Kampen

Vertrouwenspersonen
 • Dhr. J. Slagboom
 • Mevr. J. Vuerhard-Leijten