InformatieAbsentie - Ziekmelden

Wat moet ik doen bij ziekte, verzuim en (extra) verlof?

Als een leerling ziek is moet dit 's morgens voor 08.30 uur telefonisch gemeld worden aan de school:

RGO College via tel. 0187 667710 of via de e-mail absentie@rgomiddelharnis.nl.

RGO Beroepscampus via tel. 0187 485444 of via de e-mail absentie.vmbo@rgomiddelharnis.nl.

Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de conciërge. Zodra de leerling thuisgekomen is, moet er meteen naar de school gebeld worden om de aankomst thuis te bevestigen.

Geoorloofd verzuim

Voor de school, de leerling en voor u als ouder is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en het aanvragen van verlof.

Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen wordt dat door een van de ouders/verzorgers voor 8.30 uur schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld. Als de leerling weer naar school komt, wordt dat uiterlijk diezelfde dag door een van de ouders/verzorgers schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld.
Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de absentie als ongeoorloofd beschouwd.

Het volledige protocol afwezigheid is hier te lezen.

Ongeoorloofd verzuim

Als er geen ziektemelding of een verzoek tot lesverzuim wegens omstandigheden is geweest, wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd, tenzij er achteraf sprake geweest blijkt te zijn van een geldige reden of overmacht. In geval van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) treft de school passende maatregelen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

In alle gevallen van lesverzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geldt, dat van de leerling initiatieven worden verwacht om via een medeleerling of docent de opgelopen achterstand in het leerproces zoveel mogelijk ongedaan te maken. Voorbeelden zijn o.a. het overnemen van de behandelde stof en/of het maken van (gemiste) opdrachten.