InformatieAbsentie - Ziekmelden

Wat moet ik doen bij ziekte, verzuim en (extra) verlof?

Voor de school, de leerling én voor de ouder is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en het aanvragen van verlof. Als een leerling ziek is moet dit 's morgens voor 08.30 uur bij voorkeur per e-mail gemeld worden aan de school:

RGO College via de e-mail absentie@rgomiddelharnis.nl of via tel. 0187 667710 
RGO Beroepscampus via de e-mail absentie.vmbo@rgomiddelharnis.nl of via tel. 0187 485444.

Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de pedagogisch conciërge. Zodra de leerling thuisgekomen is, moet dit bevestigd worden middels een reactie op het door school toegestuurde e-mailbericht. Dit laatste is voor de school erg belangrijk, omdat dan zeker is dat een leerling veilig thuis is gekomen. Als de leerling weer beter is, moet dit voor 8.30 uur op diezelfde dag gemeld worden via hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres.

Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de absentie als ongeoorloofd beschouwd. Het volledige verzuimprotocol is hier te lezen.

 

Geoorloofd verzuim

Voor de school, de leerling en voor u als ouder is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en het aanvragen van verlof.

Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen wordt dat door een van de ouders/verzorgers voor 8.30 uur schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld. Als de leerling weer naar school komt, wordt dat uiterlijk diezelfde dag door een van de ouders/verzorgers schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld.
Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de absentie als ongeoorloofd beschouwd.

Het volledige protocol afwezigheid is hier te lezen.

Ongeoorloofd verzuim

Als er geen ziektemelding of een verzoek tot lesverzuim wegens omstandigheden is geweest, wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd, tenzij er achteraf sprake geweest blijkt te zijn van een geldige reden of overmacht. In geval van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) treft de school passende maatregelen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

In alle gevallen van lesverzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geldt, dat van de leerling initiatieven worden verwacht om via een medeleerling of docent de opgelopen achterstand in het leerproces zoveel mogelijk ongedaan te maken. Voorbeelden zijn o.a. het overnemen van de behandelde stof en/of het maken van (gemiste) opdrachten.