vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Loopbaanbegeleiding (LOB)

Begeleiding


Op het gebied van de begeleiding hebben we een structuur gemaakt om de leerling persoonlijk meer te betrekken bij hun profielkeuze en hun leerproces.  Het betrekken doen we door na te laten denken a.d.h.v. verslagen, gesprekken, stage, toetsgegevens etc.

Een mentor heeft maximaal 15 – 18 leerlingen. De mentor kan intensiever met de leerlingen spreken.

Leerjaar 1


In de eerste klas beginnen alle leerlingen met een kennismakingsronde van  de PPO-profielen. Dit duurt 4 á 5 weken. Na deze weken worden de MOL- gesprekken gepland. Alle leerlingen worden ook persoonlijk, met hun ouders, uitgenodigd op school. In dit kennismakingsgesprek wordt vastgelegd welke profielen de leerling dit jaar gedurende langere tijd gaat verkennen. 

In de loop van het schooljaar vinden drie MOL- gesprekken plaats. Hierbij wordt de voortgang besproken. De leerkracht laat de leerling reflecteren op de ervaringen in de lessen en daarbuiten. Ook vragen de leerlingen tweemaal feedback bij de docenten uit de PPO-profielen. 

Alle leerlingen hebben een persoonlijk paspoort in AMN. In dit paspoort komen de verslagen van de LOB-gesprekken. Daarnaast houden de leerlingen hier hun PPO-keuzes bij. In hun paspoort worden ook de uitslagen van de reken- en taaltoetsen (1F,2F) opgeslagen. 

In het paspoort zijn instrumenten opgeslagen waarmee de leerling leert nadenken over zichzelf. De bedoeling hiervan is dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn persoonlijkheid en mogelijkheden,  om zodoende de juiste keuzes te kunnen maken voor de toekomst. In de eerste klas is gekozen voor het maken van een collage over hun leven, het invullen van een zelfbeeld en het vormgeven van hun droombaan. De leerlingen gaan dit jaar ook nadenken over hun kwaliteiten. 

Aan het eind van het eerste jaar gaan de leerlingen een (voorlopige) definitieve PPO-keuze maken. Om hen daarin te helpen nemen we de LCDATA af. Dit is een beroeps(profiel)keuzetest. Als tweede hulpmiddel krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een derdeklasser te interviewen over het profiel dat hij gekozen heeft. Het verslag komt ook in het paspoort. 

Ook leerlingen uit klas 1 gaan al op stage. Ze mogen gedurende het schooljaar 1 dag een schaduwstage doen. Dat betekent dat de leerlingen die dag een werknemer als een schaduw volgen op het werk. Ze ervaren zo wat het betekent om een hele dag te werken en om te gaan met collega’s. Voor sommige leerlingen is het al een kennismaking met de werkzaamheden die ze later zelf willen gaan uitvoeren.  

De uiteindelijke keuze wordt vastgelegd in een gesprek met leerling, ouders en mentor. 

Leerjaar 2


In de tweede klas is de (voorlopige) definitieve keuze voor een profiel gemaakt. Uiteraard bestaat ook dit jaar de mogelijkheid nog om te wisselen. Het blijkt ieder jaar weer dat enkele leerlingen het heel moeilijk vinden om te kiezen. Vandaar de mogelijkheid om nog te wisselen in klas twee. Hierbij kunnen we, zo nodig, de profielkeuzetest nogmaals inzetten. De MOL-gesprekken gaan dan ook over de gemaakte keuze en over de verdere ontwikkeling in hun schoolloopbaan. 

Daarnaast gaan ook de tweedeklassers verder met het onderzoeken van hun motivatie en mogelijkheden in AMN. Als instrument zetten we daarvoor de kwaliteitentest  in. Als tweede gebruiken we het competentieonderzoek. Ook gebruiken we de site “beroepen in beeld” om de leerlingen te laten kennismaken met veel verschillende beroepen. 

Ook de tweedeklassers krijgen de mogelijkheid om een schaduwstage te doen. Hierbij moeten ze wel kunnen aantonen dat dit belangrijk is voor hun definitieve PPO keuze.

Tweedeklassers vragen tweemaal feedback bij hun profieldocent. De opbrengst hiervan komt terug in het LOB-gesprek. 

Voor de tweedeklassers organiseren we, samen met de andere VMBO-school, een beroepenmarkt. De leerlingen kunnen zich hier oriënteren op beroepen en opleidingen. Ze kunnen dan contacten leggen met bedrijven voor stages, of met opleidingen voor vervolgonderwijs. In mei ontvangen de leerlingen en hun ouders een brief met daarin de bevestiging voor de definitieve keuze van het profiel voor de leerjaren 3 en 4. 

Leerjaar 3 en 4


Bij de start in de bovenbouw (klas 3 en 4) heeft de leerling de definitieve keuze voor het praktijkvak bepaald en neemt dit vak dan mee naar het eindexamen. De LOB-aspecten zitten in het lesprogramma van de klassen 3 en 4 verweven in het pta van de beroepsgerichte vakken.

Leerlingen lopen in leerjaar 3 en 4 stage; de motivatie voor een bedrijf wordt gedaan in de Mol-gesprekken. Leerjaar 3 en 4 hebben 2 weken stage. In leerjaar 3 in een bedrijf wat past binnen het profiel, in leerjaar 4 mag daarvan gemotiveerd worden afgeweken.

Leerlingen nemen deel aan door de school georganiseerde studiekeuze-evenementen en afdelingsgerelateerde excursies zoals bijv. Hout-ontdektour van de SHM, de VIP-tour van Deltalinqs, kennismakingsdag bij IW Brabant-Zeeland of Techbase van Defensie.

Op de tweede maandagavond in januari organiseren de gezamenlijke mbo-scholen van Middelharnis een grote mbo-informatiemarkt met stands en lokalen-voorlichters van regionale mbo-opleiders. Deze avond is in principe bedoeld voor de klassen 3 vmbo. In incidentele gevallen kunnen leerlingen uit vmbo klas 4 de avond voor een tweede keer bezoeken. Open dagen van MBO’s worden vermeld in digibrieven en op publicatieborden.

Ouderavonden worden gebruikt om informatie te geven over vervolg op MBO.

De Mol-gesprekken vinden in de bovenbouw ook plaats en worden door de leerlingen in hun dossier verwerkt.

Voor meer informatie:
Loopbaancoach onderbouw: Mevr. S. Struijk strs@rgomiddelharnis.nl
Loopbaancoach bovenbouw: Mevr. M. Zwanenburg zwam@rgomiddelharnis.nl