vestigingen Werken bij de RGO

Financieel

Ouderbijdrage


Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ontvangt van de overheid geld om dat te kunnen doen. De lessen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO verzorgt echter nog meer. Met onze MR (de medezeggenschapsraad), en met name met de ouders die daarin zitten, hebben we afgesproken dat we van de ouders en verzorgers hiervoor een bijdrage per leerling vragen. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de ouderraad die hiermee allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseert en voor het sociaal fonds dat bestemd is voor die leerlingen van wie de ouders allerlei zaken echt niet kunnen betalen.

Er is ook nog een deel van de ouderbijdrage dat niet vrijwillig is, namelijk de kosten voor bv. excursies en werkweken. Ook voor allerlei vakgebonden en algemene activiteiten ontvangt u een rekening. Op de werkweken na zijn dit geen grote bedragen, tussen 15 en 40 euro. De werkweken zijn wel prijzig en daarvoor kunt u eventueel gebruik maken van een gespreide betaling.

Hoe kunt u deze ouderbijdrage betalen? Voor de vrijwillige bijdrage ontvangt u in september via de e-mail een digitale rekening. Deze rekening kunt u overmaken, betalen via iDeal of automatisch laten incasseren. Ook voor de kosten van de andere activiteiten ontvangt u vooraf een rekening. Deze laatste moet voldaan zijn voordat de activiteit plaatsvindt!

Veel zaken rondom het VO en studiekosten zijn wettelijk geregeld. Op de internetsite van het Ministerie van OCW vindt u een informatieve gids.

Verzekeringen


Veel zaken rondom het VO en studiekosten zijn wettelijk geregeld. Op de internetsite van het Ministerie van OCW vindt u een informatieve gids.

Verzekeringen
De leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) zijn
verzekerd op de heen- en terugweg en gedurende het verblijf op school. Het betreft een
reisverzekering, een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Ook excursies, stages en andere activiteiten georganiseerd door de RGO vallen onder deze
verzekering, inclusief de heen- en terugreis.

Indien een leerling schade lijdt gedurende een schoolactiviteit, dan valt dit onder de
aansprakelijkheidsverzekering voor personenschade en zaakschade die de school heeft
afgesloten. In geval van een calamiteit vinden de volgende uitkeringen plaats:
•    in geval van overlijden € 15.000,-
•    in geval van blijvende invaliditeit € 125.000,-
•    geneeskundige behandeling € 5.000,-
•    tandheelkundige behandeling per element € 2.500,-

Schade die per ongeluk of opzettelijk is veroorzaakt.
Indien een leerling per ongeluk of opzettelijk schade veroorzaakt bij een andere leerling, aan
het schoolgebouw of op het stagebedrijf, kan geen aanspraak op de
aansprakelijkheidsverzekering van de school gedaan worden. Bij schade die per ongeluk of
opzettelijk veroorzaakt is, geldt in de eerste plaats de aansprakelijkheidsverzekering van de
leerling en ouder(s).

Procedure
Zowel bij een voorval met persoon- of zaakschade waarbij een beroep wordt gedaan op de
aansprakelijkheidsverzekering van de school als bij een schade die per ongeluk of
opzettelijk is veroorzaakt, dient de leerling of de ouder het voorval aan de betrokken docent
of mentor te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail door de feiten te vermelden. De docent
of mentor informeert de schooladministratie. De schooladministratie vult vervolgens het
schadeformulier in en neemt contact op met de ouder(s) indien gegevens ontbreken.
Betrokken leerling(en) en/of hun ouder(s) zullen hier hun medewerking aan moeten verlenen
door de gevraagde persoonlijke gegevens en de geleden schade juist op te geven.

De verzekeringsmaatschappij neemt het schadeformulier in behandeling en handelt de
schade af volgens de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeringsmaatschappij zal op basis
van het schadeformulier beslissen of de school in het voorval wel of geen (mede-)
aansprakelijkheid heeft. Als dit niet zo is, dan zal de ouder van de leerling die de schade
veroorzaakt heeft de eigen aansprakelijkheidsverzekering moeten inschakelen, omdat de
eigen aansprakelijkheidsverzekering voor gaat op de verzekering van de school. Indien de
aansprakelijkheidsverzekering van de ouder een eigen risico kent, dan is dit eigen risico
voor rekening van de betrokken ouder(s) en leerling. Indien de school mogelijk mede
aansprakelijk is, zal de verzekeringsmaatschappij contact opnemen met de
aansprakelijkheidsverzekering van de leerling/ouder(s).

Gratis schoolboeken


Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs gratis schoolboeken van de school. Hiervoor wordt de lumpsumbekostiging van de school verhoogd met €321,50 per leerling. Dit is de prijs van een gemiddeld boekenpakket.Welk lesmateriaal wordt gratis?

Alle schoolboeken en al het lesmateriaal dat door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven is gratis voor ouders. Dat geldt ook voor schoolboeken en lesmateriaal die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod. Er wordt soms gedacht dat het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken en lesmateriaal alleen zou gelden voor het verplichte curriculum en dat ouders zelf de boeken moeten kopen voor de keuzevakken of extra vakken. Dit is niet juist. Scholen zijn verantwoordelijk voor het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken/lesmateriaal zoals omschreven in artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs voor al het onderwijs dat wordt aangeboden.

Hieronder een opsomming van wat de scholen in ieder geval gratis beschikbaar moeten stellen omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangen. Ook vindt u zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen of waarvan het gebruik via de vrijwillige ouderbijdrage in rekening mag worden gebracht. Deze opsommingen zijn niet limitatief.

Wat scholen kosteloos aan leerlingen moeten verstrekken (valt onder de definitie van artikel 6e van de WVO):
•    leerboeken
•    werkboeken
•    projectboeken en tabellenboeken
•    examentrainingen en examenbundels
•    eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
•    licentiekosten van digitaal leermateriaal
•    lesmateriaal voor keuzevakken
•    aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici

Wat scholen aan ouders kunnen vragen om zelf aan te schaffen (of in plaats daarvan voor het gebruik een bedrag kunnen vragen via de vrijwillige ouderbijdrage):
•    atlas
•    woordenboeken
•    agenda
•    rekenmachine
•    sportkleding
•    gereedschap
•    schrift en multomap
•    pennen en dergelijke

Voor wie zijn de gratis boeken bestemd?
Alle leerlingen die bekostigd regulier voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo, mavo, havo en vwo) volgen, krijgen gratis schoolboeken.

Gratis boeken krijgen betekent niet dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de boeken. De leerling is verantwoordelijk voor het pakket, bij vermissing van één of meerdere boeken worden de kosten van vervanging in rekening gebracht.

De leerling draagt er zorg voor dat de boeken aan het eind van de cursus worden ingeleverd zonder beschadigingen anders dan door dagelijks gebruik. De leerling zorgt voor deugdelijk transport van de boeken en zorgt dat de boeken gekaft zijn. Schade als gevolg van overmatige slijtage door het gebruik van niet geschikte tassen wordt in rekening gebracht.

Kindpakket


De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen mee kunnen doen.Dat zij lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt deze kinderen met het Kindpakket. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie: https://goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl/