vestigingen

Groep 8 - Nieuw op de RGO

Booming! Business & technology op de RGO


Samenwerken
Business & Technology, dat is de naam van het vak dat leerlingen uit klas 5 van het vwo sinds vorig schooljaar kunnen volgen op de RGO. Bij het vak Business & Technology (B&T) komen, de naam zegt het al, ondernemerschap en techniek samen.
Deze nieuwe benadering maakt dat zowel economisch als technisch georiënteerde leerlingen met elkaar samenwerken. Zij maken dus gebruik van elkaars ‘expertise’. En dat levert bijzonder creatieve en mooie productideeën op.

Enthousiasme en creativiteit
In brainstormsessies gaan leerlingen enthousiast en bijzonder creatief aan de slag met het bedenken van een product. Via speeddaten proberen ze vervolgens hun productidee aan de man te brengen. Ze doen marktonderzoek, stellen (rand)voorwaarden aan het ontwerp en schrijven een ondernemingsplan. De leerlingen formeren op deze manier diverse ‘bedrijfjes’.

Leren van ondernemers uit de regio
Dankzij een goede samenwerking met ondernemers uit de regio leren de leerlingen ook hoe het er in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap aan toegaat. De kick-off van B&T vond dit jaar voor de tweede keer plaats bij het bedrijf TBP. Bij de pitchings aan het begin en eind van het schooljaar ontvangen de ‘leerlingenbedrijven’ feedback van een deskundig panel. Het beste ondernemingsplan wordt beloond met een prijs en maakt bovendien kans op uitvoering van het productidee.

Wetenschapsvorming op de RGO


Onderzoekend leren en leren onderzoeken
De RGO wil haar leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Dat betekent: actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding aannemen, zelf op zoek gaan naar informatie, probleemoplossend werken, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed leren samenwerken.

Wat is een WON-school?
De RGO is één van de 50 gecertificeerde WON-scholen in Nederland. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland, een programma dat wetenschapsvorming bij jongeren in het vwo stimuleert. ‘Onderzoekend leren en leren onderzoeken’ staan centraal. Sinds een paar jaar is ‘wetenschapsvorming’ opgenomen in het onderwijsprogramma van het vwo. De WON-organisatie werkt samen met universiteiten in Nederland.

WON op de RGO
In de vorm van projectdagen krijgen de leerlingen les in het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Zij krijgen colleges over hoofd- en deelvragen en een hypothese formuleren en hoe je een plan van aanpak maakt. In workshops, een RGO-universitytour, hersenkrakerspellen en debatten werken zij aan voorstellen voor een onderzoek. De winnaars presenteren hun onderzoek op de regionale WON-manifestatie.

New op de RGO


Omdat leerlingen verschillen
NEW is de naam van een pilot in havo 4 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen is de RGO dit schooljaar hiermee gestart. Naast een aantal vaste uren voor deze kernvakken krijgen de leerlingen drie uur in de week de gelegenheid zelf te kiezen welk vak zij willen volgen.

Lessen afstemmen op leerbehoefte
Door de leerlingen keuzemogelijkheden te bieden, kan de docent beter inspelen op de behoefte van de individuele leerling. Zo kan iemand die goed is in wiskunde ervoor kiezen om dit vak minder uren te volgen. De vrijgekomen uren kunnen besteed worden aan extra Engels of Nederlands. Tijdens de NEW-uren krijgt de leerling die dit nodig heeft extra uitleg. Ook kunnen leerlingen ervoor kiezen om een uur zelfstandig te werken aan deze vakken. Een leerling die voor de kernvakken een ruime voldoende staat, mag aan een ander vak gaan werken.

Leren eigen keuzes te maken
De ervaringen zijn positief! We zien dat leerlingen elkaar helpen en elkaar de leerstof uitleggen. Ook merken we dat leerlingen steeds bewuster hun keuzes maken en goed nadenken over welk vak ze willen volgen. Dit is een van de werkwijzen om gepersonaliseerd leren te realiseren.

RGO: professioneel én vernieuwend!


De RGO is een lerende en vernieuwende school waar professionalisering van medewerkers één van de speerpunten is. Een
paar voorbeelden:

Leermethodes - leerroutes - leerlingresultaten
Een groot deel van de RGO-docenten volgde een bootcamp Learnbeat. Hier leerden zij de nieuwste mogelijkheden binnen het platform Learnbeat, zoals: digitaal toetsen, individuele leerroutes en monitoren van leerlingresultaten. Daarnaast werkten docenten aan het opstellen van een eigen methode, examentrainingen en veel vormen van oefenmodules.

Leerlingen en ‘executieve functies’
Uit onderzoek blijkt dat sommige leerlingen met name zwak zijn in het organiseren, plannen en monitoren van hun werk. Deze leerlingen hebben gebreken in de zogenaamde ‘executieve functies’: een groep vaardigheden met een basis in het brein. Na een cursus hierover hebben docenten meer inzicht in deze problematiek en zijn ze in staat dit bij de leerlingen te signaleren, te benoemen en de juiste aanpak voor de leerling te kiezen.

Grenzen verleggen
De RGO stimuleert om met elkaar grenzen te verleggen door deelname aan internationale activiteiten. Wij delen kennis en werkervaring met leerlingen en docenten uit andere landen. Meningsvorming, omgaan met diversiteit, kennis van democratie, politiek en Europese samenwerking zijn waarden die we onze leerlingen op die manier meegeven.