vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Lob en Qompas

LOB en Qompas


We willen graag dat onze leerlingen gelukkig worden met de keuzes die ze maken. Door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) krijgen leerlingen meer inzicht in de profielkeuze, maar ook in de keuze die ze moeten maken voor de vervolgopleiding.

LOB is praktijkgericht: leerlingen krijgen zoveel mogelijk levensechte taken, binnen en buiten de school. Zij komen zo ook in contact met beroepsbeoefenaren en met docenten en studenten in vervolgopleidingen.
Het Loopbaan Oriëntatie Begeleidingsprogramma waarmee we werken heet: Qompas.

Vanaf klas 1 staan de volgende vragen centraal: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Leerlingen doorlopen het programma aan de hand van een stappenplan. Hierbij oriënteren zij zich door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten op een profielkeuze of, in de hogere klassen, op een vervolgopleiding. Verschillende opdrachten kan de ouder samen met het kind bespreken. Er zijn voor de verschillende klassen verschillende modules.
  • Voor vmbo/mavo:               Qompas vmbo/mavo
  • Voor havo/vwo 1/2:             Qompas Start
  • Voor havo 3 en vwo 3/4;      Qompas Profielkeuze
  • Voor havo 4/5 en vwo 5/6;   Qompas Studiekeuze
Binnen Qompas kunnen de leerlingen verschillende tests doen die richting geven aan het keuzeproces. Er staat informatie over profielen en vakken, studies en beroepen, onderwijsinstellingen en studiemogelijkheden. Ook is er een actueel overzicht van open dagen op de diverse vervolgopleidingen.

Meer weten over een vervolgopleiding? 
Praat erover met de eigen LOB-coach of loop gerust even binnen bij onze schooldecaan mevr. Mast. Een afspraak maken voor een gesprek kan ook via t.mast@rgomiddelharnis.nl

Meer informatie over Qompas: www.qompas.nl

Kwaliteiten en interesses van de leerling
Vanaf de brugklas zijn al veel activiteiten gericht op kennisnemen van de maatschappij waarin je leeft. Je maakt kennis met verschillende vormen van democratisch overleg en we leren onze leerlingen respectvol met elkaar om te gaan. Je leert verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol te spelen in de maatschappij. Gedurende je schooltijd doe je een aantal uren vrijwilligerswerk. Een deel daarvan vul je zelf in en een deel doe je in schoolverband. Zo leer je waar je kwaliteiten en interesses liggen.

Vmbo/mavo
Alle vmbo-scholen hebben de afgelopen jaren de opleidingskeuze en beroepenvoorlichting omgebouwd naar een LOB-programma. LOB leidt tot een bewustwording van de eigen wensen en mogelijkheden en de manier om dat in opleiding en beroep te verwezenlijken. Voor sommige jongeren begint dit al op de basisschool, voor anderen in de bovenbouw van het vmbo. Het wordt op het mbo voortgezet.

Elke vmbo-school heeft een eigen invulling van het LOB-programma gekozen. Naast mentorlessen, het gebruik van LOB-Methode Qompas organiseren we een MBO- markt, een studiekeuze-beroepenmarkt en een avond ‘Mbo-studenten vertellen’.  Daarnaast kunnen leerlingen open dagen bezoeken, een (snuffel)stage volgen of op bedrijfsbezoek. Door de vele contacten die we hebben met het bedrijfsleven, zijn er allerlei mogelijkheden om de praktijk te ervaren. Wat leerlingen krijgen aangeboden, wordt afgestemd op het opleidingsniveau en het profiel. 

Voor de een is het al lang duidelijk wat-ie wil worden en welke opleiding daarbij hoort. Anderen blijven eindeloos twijfelen. Tijdens deze zoektocht, gesprekken, testuitslagen betreffende interesse, kwaliteit en vaardigheden, verslagjes van open dagen, meelopen en proefstuderen ontstaat een loopbaandossier.Dit loopbaandossier geeft een duidelijk beeld van waar de leerling mee bezig is geweest.

Uit het loopbaandossier kan de leerling informatie halen die hij/zij nodig heeft voor het invullen van het DDD. (zie einde van deze tekst).

Havo/vwo
Havo/vwo leerlingen hebben elke week een Lob-uur. In dit uur wordt naast de mentorbegeleiding vooral aandacht besteed aan de loopbaanoriëntatie van de leerlingen. Ook hier is van belang dat  leerlingen zich meer bewust worden van de eigen wensen en mogelijkheden en de manier om dat in opleiding en beroep te verwezenlijken.

HBO-instellingen en universiteiten stellen steeds meer toelatingseisen. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximum aantal studenten; een numerus fixus. Er is een aantal voorwaarden verbonden aan aanmelding. Andere opleidingen hebben studiekeuzechecks of stellen bepaalde eisen aan toelating, zoals auditie. Een aantal HBO-instellingen werkt met het LOB-cv. Leerlingen moeten dit dan verplicht invullen voor de inschrijving.

Om te helpen met de studiekeuze biedt de RGO diverse mogelijkheden, zoals studenten vertellen, Studiekeuze-beroepenmarkt, proefstuderen, stage-lopen en de mogelijkheid om open dagen te bezoeken.

Digitaal Doorstroom Dossier en de overstap naar het mbo
Iedereen - ook de twijfelaars - moeten op enig moment in de 4e klas van het vmbo een conclusie trekken: ‘dit zou een goede volgende stap in mijn loopbaan(ontwikkeling) zijn’. Deze conclusie moet vóór 1 april genomen worden, de leerling moet zich immers uiterlijk 1 april aangemeld hebben bij een mbo-instelling.

Het Digitaal DoorstroomDossier (DDD)
De NAW-gegevens staan al ingevuld, de leerling geeft informatie aan de opleiding van zijn (haar) keuze over zijn (haar) competenties, ervaringen, motivatie en verwachtingen bij de gekozen opleiding. Het DDD wordt aangevuld met informatie van de mentor en nadat de leerling (en zijn (haar) ouders akkoord gegaan zijn aan het mbo verstrekt. Bij de intake kan het mbo doorvragen op de in het DDD verstrekte informatie.
Meldt een leerling zich aan voor meerdere opleidingen, dan worden meerdere DDD’s gemaakt, het grootste gedeelte wordt uiteraard gekopieerd. 

Door één werkwijze af te spreken in de regio en een digitaal instrument te gebruiken, verwachten de vmbo-scholen en de mbo-instellingen dat het (advies)gesprek bij de intake op het mbo effectiever zal worden. De leerlingen zullen het (meer) zien als een deel van hun LOB-proces. Dit is belangrijk in het licht van de nieuwe wettelijke eisen aan de toelating tot het mbo.

Veel leerlingen werken aan een loopbaandossier, dit is doorgaans te omvangrijk om bij de intake gebruikt te worden. In het DDD kan de leerling belangrijke informaties en conclusies samenvatten. Het DDD wordt bij de intake gebruikt, de intaker kan snel de kern uit de informatie halen en in het gesprek ingaan op de stappen die de leerling gezet heeft.

Wil je weten hoe het zitten met privacy en LOB? Open dan dit bestand. Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij de decaan mevrouw Mast (t.mast@rgomiddelharnis.nl)