vestigingen Werken bij de RGO

Leerlingen - Ziekmelden

Ziekmelden


* Ziekmelden tijdens Coronatijd*
Als een leerling ziek is, dan wordt dit zoals gebruikelijk gemeld. In alle andere situaties geldt aanwezigheidsplicht. Bij spijbelen wordt de gemiste tijd dubbel op school ingehaald.

Hieronder verschillende mogelijke situaties ivm met Corona gerelateerde klachten:

Leerling is thuis, maar kan lessen volgen
Leerlingen die de les niet op school kunnen volgen moeten kunnen aanhaken bij de les, waarbij de leerling zijn/haar camera aanzet. Contact verloopt via:
  • of de docent maakt contact via Google Chat en deelt zijn scherm
  • of een klasgenoot maakt (via Google Chat) contact en richt de camera of zijn/haar telefoon op het bord.
  • of de docent maakt gebruik van een webcam, die op het bord gericht wordt.
Docent is thuis, maar kan werken
Zo mogelijk wordt gezorgd voor opvang door een collega (door dagrooster). Indien dit niet lukt, gaan leerlingen naar de mediatheek of de aula en volgen de les via Google Chat. De docent maakt bij de start van de les altijd contact met de leerlingen via Chat/Meet en blijft gedurende de les beschikbaar voor vragen.  

School wordt tijdelijk gesloten
Mocht de school opnieuw tijdelijk gesloten worden, dan worden de lessen online, volgens het normale rooster voortgezet. Huiswerk staat dagelijks in Magister en communicatie met de hele klas verloopt via de Google Chat. Elke les start altijd online via Google Chat.

Daarnaast dienen de leerlingen zich aan een aantal regels te houden.

* einde bericht *


Ziekmelden RGO Koningin Julianaweg

Als een leerling ziek is moet dit 's morgens voor 08.30 uur telefonisch gemeld worden aan de school via 0187 667710 of via de e-mail absentie@rgomiddelharnis.nl.

NB. Leerlingen van de locaties vmbo melden zich ziek via 0187 485444


Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de conciërge. Zodra de leerling thuisgekomen is, moet er meteen naar de school gebeld worden om de aankomst thuis te bevestigen.


Geoorloofd verzuim
Voor de school, de leerling en voor u als ouder is het belangrijk dat we weten wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en het aanvragen van verlof.

Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen wordt dat door een van de ouders/verzorgers voor 8.30 uur schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld. Als de leerling weer naar school komt, wordt dat uiterlijk diezelfde dag door een van de ouders/verzorgers schriftelijk of telefonisch aan de school gemeld.

Het telefoonnummer voor ziek- en betermelding van leerlingen is 0187-667710. Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de absentie als ongeoorloofd beschouwd.

Het volledige protocol afwezigheid is hier te lezen.

Ongeoorloofd verzuim
Als er geen ziektemelding of een verzoek tot lesverzuim wegens omstandigheden is geweest, wordt het verzuim als ongeoorloofd beschouwd, tenzij er achteraf sprake geweest blijkt te zijn van een geldige reden of overmacht. In geval van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) treft de school passende maatregelen. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

In alle gevallen van lesverzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geldt, dat van de leerling initiatieven worden verwacht om via een medeleerling of docent de opgelopen achterstand in het leerproces zoveel mogelijk ongedaan te maken. Voorbeelden zijn o.a. het overnemen van de behandelde stof en/of het maken van (gemiste) opdrachten.