vestigingen Werken bij de RGO

Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning


Coördinator onderwijsondersteuning 
Eventuele leerachterstanden, IQ-score en mogelijke sociaal-emotionele problematiek zijn bepalend voor leerlingen met onderwijsbehoeften. Onze coördinator onderwijsondersteuning M. Nagtzaam kan u alles vertellen over de mogelijkheden van extra begeleiding onderwijs: nagm@rgomiddelharnis.nl) De zorg voor de bovenbouw wordt uitgevoerd door mevr. C. Bakker: bakc@rgomiddelharnis.nl

Leerlingen met onderwijsbehoeften
Wanneer een mentor zich zorgen maakt over het functioneren van een leerling kan hij/zij dat op verschillende manieren bespreken.
In de kernteambespreking worden zorgen besproken binnen het team docenten dat les geeft aan de betreffende leerling. 
Wanneer de zorgen aanblijven of groter worden kunnen deze doorgezet worden naar het SOT (schoolondersteuningsteam) of naar het Zorgteam. In het SOT worden problemen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, gezondheid of verzuim besproken met School Maatschappelijk Werk, jeugdverpleegkundige en/of de leerplichtambtenaar.
In het Zorgteam worden schoolinhoudelijke problemen besproken. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat kan de COO de problematiek op het Samenwerkingsverband bespreken. Op het moment dat er mensen van buiten de school betrokken worden, zal er toestemming van ouders moeten zijn.

Leerlingen met onderwijsbehoeften worden in de AVO-vakken onderbouw geplaatst in kleinere klassen. Er kan ook besloten worden dat leerlingen met onderwijsbehoeften op grond van de toelatingsprocedure in een reguliere klas geplaatst worden. In beide gevallen wordt een handelingsplan gemaakt om de begeleiding te garanderen. Leidend is altijd het advies van de basisschool.

Schoolondersteuningsplan   
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. 

Pedagogisch en didactisch handelen
Het pedagogisch en didactisch handelen is erop gericht het maximale uit de leerling te halen, zodat de leerling stappen kan maken op zijn of haar niveau. Er vinden persoonlijke gesprekken plaats met de mentor, ouders en leerling (MOL-gesprekken) over loopbaanoriëntatie op beroep (LOB) en persoonlijke ontwikkeling. Eventueel is extra ondersteuning mogelijk. Wel vinden we het belangrijk dat de leerling zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn handelen. De docent is daarbij begeleider en coach.

Trajectvoorziening (TV)
Leerlingen kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening, Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen met een specifieke problematiek. Leerlingen zitten niet een hele dag in de trajectvoorziening, maar alleen als dat nodig is. 
Hieronder een aantal mogelijkheden waarvoor leerlingen naar de trajectvoorziening kunnen:
  • Rustige omgeving voor het maken van toetsen.
  • Time-out plaats voor leerlingen om even tot rust te komen.
  • Gesprekjes over welbevinden.
  • Leren plannen van huiswerk en het aanleren van de juiste leerstrategieën.
  • Het voor- en/of nabespreken van de dag.
Leerlingencoaches
Er zijn twee leerlingencoaches. Op de Langeweg is dat mevr. C. Cornelissen, op de Schoolstraat mevr. C. Bakker. Beiden hebben als taak om de teamleider onderbouw dan wel bovenbouw te helpen en ondersteunen bij alledaagse situaties rondom leerlingen en de leerling te helpen op velerlei gebied de juiste keuzes te maken, o.a. bij conflicten, loopbaanbegeleiding. Daarnaast vervangen zij de teamleiders bij hun afwezigheid.