Samenwerking SOPOGO-SOVOGO

Onderzoek naar bestuurlijke fusie

15/4/2024  |  In januari hebben we betrokkenen geïnformeerd over de plannen van SOPOGO en SOVOGO om in de toekomst meer samen te werken. Beide stichtingen hebben een intentieverklaring ondertekend om een samenwerking verder te onderzoeken.

 

We zijn onderweg

Er is een onderzoek bezig waarbij verschillende werkgroepen bekijken hoe beide organisaties  georganiseerd zijn en welke mogelijkheden er zijn voor een gezamenlijke toekomst. Ook de schooldirecteuren en medewerkers vanuit de staf en het onderwijsbureau zijn hierbij betrokken. We verwachten het onderzoek deze maand af te ronden.

 

Nieuwe stichting

In de afgelopen periode hebben we ook onderzocht in welke vorm de bestuurlijke samenwerking het beste tot haar recht zou kunnen komen. We hebben hierbij gekeken naar de samenwerkingsvormen van een holding en een bestuurlijke fusie. We concluderen dat een bestuurlijke fusie voor onze organisaties de meeste meerwaarde biedt. We hebben de raden van toezicht en GMR-en van SOPOGO en SOVOGO betrokken bij dit voorgenomen besluit.

 

Als wordt besloten tot een bestuurlijke fusie, dan ontstaat er een nieuwe stichting. Op schoolniveau verandert er niets en de unieke schoolnamen blijven behouden. De samenwerking heeft geen nadelige gevolgen voor leerlingen en ouders. Ook blijven de arbeidsvoorwaarden en -rechten voor de medewerkers gehandhaafd. Wat er wel verandert, is dat er op stichtingsniveau één college van bestuur en één raad van toezicht zullen komen. Ook zal er een passende vorm van medezeggenschap worden georganiseerd. De staf en het onderwijsbureau kunnen hun krachten bundelen en het onderwijs nog beter ondersteunen.

 

Vervolgstappen

Op dit moment wordt er een rapport opgesteld waarin de besturen aangeven hoe zij een nieuwe organisatie voor zich zien, waar de meerwaarde ligt van deze nieuwe stichting en wat dit voor de omgeving en de belanghebbenden kan betekenen.

 

We doorlopen dit proces heel zorgvuldig en betrekken belanghebbenden. Belangrijk is dat de ontwikkeling van onze leerlingen altijd voorop staat en we deze stappen zetten om de kwaliteit verder te verbeteren.

SOPOGO en SOVOGO tekenen intentieverklaring voor verdere samenwerking

9/1/2024  |  SOPOGO (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en SOVOGO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee) hebben eind 2023 een intentieverklaring ondertekend waarmee de eerste stap is gezet naar het onderzoeken van een strategische en structurele samenwerking van beide stichtingen. Deze samenwerking is gericht op het versterken van openbaar en inclusief onderwijs op het eiland.

Met twaalf basisscholen onder SOPOGO en twee middelbare scholen onder RGO Middelharnis, zetten beide organisaties zich in voor openbaar onderwijs, waarbij iedereen welkom is, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Deze gezamenlijke visie is de basis voor de voorgenomen nauwere samenwerking.

Hoewel er al informele samenwerkingen bestaan tussen SOPOGO en SOVOGO, zijn de stichtingen nu bezig met het verkennen van een formele samenwerking op bestuurlijk niveau. Om de mogelijkheden van deze samenwerking verder te onderzoeken, hebben de bestuurders van de stichtingen onlangs een intentieverklaring ondertekend. De beoogde samenwerking richt zich op het versterken van bestuur, toezicht en operationele zaken. De primaire doelstellingen zijn het bevorderen van het openbaar onderwijs, het soepeler maken van de overgang van basisschool naar middelbare school en het efficiënter beheren van financiële middelen.

Het plan wordt stap voor stap onderzocht. In de komende maanden start een intern onderzoekstraject om een grondige analyse te maken van de situatie bij beide organisaties. Hierbij wordt ook onderzocht in welke vorm de twee stichtingen het best kunnen samenwerken.  Manja Voogd, Interim-bestuurder SOPOGO licht toe: “Deze samenwerking heeft geen nadelige gevolgen voor het personeel. Wij zien juist een grote meerwaarde voor verdere versterking van ons onderwijs door samenwerking voor onze leerlingen van 4 tot 18 jaar.” Arie Cové, Bestuurder RGO/SOVOGO: "Deze samenwerking is een mooie kans voor het openbaar onderwijs. Het is een stap vooruit om de kwaliteit verder te verbeteren."

De stichtingen kijken uit naar het onderzoekstraject en het kunnen bundelen van krachten. Samen sterk voor openbaar onderwijs op het eiland, voor de jongeren van de toekomst!