InformatieKansen op ieder niveau

College

VWO: ATHENEUM én GYMNASIUM

Op het vwo bereiden we jou voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo worden leerlingen door extra wetenschapsonderwijs beter voorbereid op universitaire onderzoeksvaardigheden zoals het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. We zien dat de eisen op een universiteit steeds hoger worden. Om onze leerlingen daar beter op voor te bereiden, bieden wij in de onderbouw de WON-dagen aan en in de bovenbouw het vak academische vaardigheden.

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de WON-dagen maken leerlingen kennis met verschillende soorten wetenschap. Tijdens deze dagen willen we leerlingen uitdagen om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. Daarnaast willen we ervoor zorgen om niet alles zomaar voor waar te nemen.

Tijdens de WON-dagen mogen de leerlingen een onderzoek opzetten naar een onderwerp wat zij zelf interessant vinden. Zo zijn er de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het verduurzamen van het schoolgebouw en of gras op Mars kan groeien. Met deze onderzoeken valt de RGO regelmatig in de prijzen bij de landelijke WON-manifestatie. Hier presenteren leerlingen een uitgevoerd onderzoek voor een jury. 

Bij het vak academische vaardigheden (AcVa) krijgen leerlingen in vwo 4 en vwo 5 les in wetenschapsfilosofie, logisch redeneren, academisch schrijven en presenteren en onderzoeksvaardigheden. Met dit unieke vak, het wordt niet op andere scholen in de regio aangeboden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen vaardigheden aanleren waardoor zij op de universiteit echt een voorsprong hebben. 

Naast atheneum bieden we ook gymnasium aan. Dat betekent dat je ook les krijgt in de klassieke talen Grieks en Latijn. En dat is erg leuk! Je puzzelt met woorden en leert logisch nadenken. Maar je verdiept je ook in de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. 

College

HAVO

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Na het behalen van je havo-diploma kun je eventueel een doorstart maken naar het vwo.

Je maakt ook op de havo kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal. Zowel het vwo als de havo bieden we vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:

 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

College

Up2Havo

Up2Havo is bedoeld voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. Op de RGO hebben leerlingen met een dubbel advies toegang tot het hoogste niveau. Up2Havo is een extra stroom naast onze homogene mavo-, havo- en vwo-klassen. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo. 

Voor leerlingen die om welke reden dan ook meer tijd nodig hebben voor het verwerken en toepassen van de leerstof, is Up2Havo een passende route naar het havodiploma. 

Je diploma halen via de mavo-route of via Up2Havo: wat is het verschil?
De Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. 

Download de brochure
College

Mavo

Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. We proberen daarom zoveel mogelijk ondernemers van het eiland te betrekken bij het onderwijs. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren.

Je volgt naast je algemene vakken ook het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten. Naast de twee verplichte profieldelen: ‘Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever’ en ‘ Multimediale producten maken’ volg je de verplichte module ‘Ondernemen’.

Daarnaast maak je nog een keuze uit de vakken: Cloud & Cybersecurity, Robotica, Mode & Design, Interieur ontwerp & design en Licht/geluid & decor. Je kunt na leerjaar 3 ervoor kiezen dit beroepsgerichte profiel in leerjaar 4 als extra vak te kiezen.

Leerlingen met havo-ambitie kunnen na leerjaar 2 overstappen naar de mavo XL-klas. Je krijgt in deze route extra les in de zogenaamde kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Tijdens deze uren wordt verdiepingsstof aangeboden, waardoor je gemakkelijker de overstap naar havo kunt maken.

Meer informatie over mavo op de RGO?
Stuur een e-mail naar de teamleider mrbm@rgomiddelharnis.nl

Vmbo-beroepsprofielen

In al onze vmbo-beroepsprofielen kun je terecht met een basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. Ook leerlingen met ondersteunende onderwijsbehoeften zijn bij ons van harte welkom. Bij ons kun jij je talent verder ontwikkelen en aan je toekomst bouwen.

De 8 beroepsprofielen zijn:
 

 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 • Dienstverlening & Producten (D&P)
 • Economie & Ondernemen (E&O)
 • Groen (GR)
 • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 • Mobiliteit & Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)

College

Internationale Schakelklas RGO

In september 2015 is de internationale schakelklas (ISK) gestart in Middelharnis. We zijn kleinschalig gestart met één klas en vervolgens doorgegroeid naar een leerlingaantal van rond de vijftig leerlingen. Het totale leerlingenaantal verschilt per jaar.

Een NT2- leerling in de klas, veel leerkrachten op de basisschool hebben er mee te maken. Dat betekent vaak een eigen leerlijn, differentiëren, werken in één op één situaties en puzzelen hoe die leerling te laten groeien om uiteindelijk een plaats in het voortgezet onderwijs te krijgen. Soms kan een schakeljaar uitkomst bieden voor de leerling. Daarom willen we jullie een kijkje geven in ‘onze keuken’.

De internationale schakelklas is een onderwijsafdeling die gevestigd is binnen het gebouw van de RGO. In de ISK wordt intensief taalonderwijs aangeboden om taalachterstanden weg te werken en zo een beter verloop van de schoolloopbaan te realiseren. Een ISK schakelt dus tussen onderwijs uit eigen land of het Nederlandse basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Er zijn momenteel drie verschillende groepen op de ISK. De klasgrootte ligt tussen de 12 en 18 leerlingen per groep. Er zijn verschillen in het aanbod per klas. Dit heeft te maken met het taalniveau en een verschillend uitstroomniveau. De leerlingen komen uit verschillende landen, zoals: Polen, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije, Irak. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands.

Hoogbegaafdheid

Binnen de RGO zijn er meerdere HB-coördinatoren, ook wel talentbegeleiders, actief. Zij begeleiden leerlingen met het stempel (hoog)begaafd en leerlingen met uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en gedrevenheid, die behoefte hebben aan extra uitdaging.

De HB-coördinator gaat in gesprek met de leerling en samen zoeken ze naar passende uitdaging en motivatie. Denk hierbij aan vervroegd examen doen of een project buiten de lessen (bijvoorbeeld een eigen onderzoek doen of een boek schrijven).

Hoogbegaafdheid een combinatie is van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en gedrevenheid. Daarnaast behoren perfectionisme, een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hypersensitiviteit en een kritische instelling vaak tot de eigenheid van een hoogbegaafde. (Hoog)begaafde kinderen denken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder dan leeftijdsgenoten. Omgevingsfactoren (zoals leerhouding in het gezin, gezinsklimaat, kwaliteit van de instructie, klassenklimaat, ingrijpende gebeurtenissen) en niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (zoals omgang met stress, prestatiemotivatie werk- /leerstrategieën, faalangst, locus of control) hebben invloed op het tot uiting komen van de  hoogbegaafdheid.

Link naar het HB beleidsplan
 

Goed voorbereid

Of het nu gaat om gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo; we gaan voor goede examenresultaten. Met individuele aandacht van de mentoren, de vakdocenten, de decaan én dankzij de examentrainingen zorgen we dat onze leerlingen goed voorbereid het examen tegemoet gaan.