InformatieFinancieel

Vrijwillige Ouderbijdrage en overige kosten

Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ontvangt van de overheid geld om dit onderwijs te kunnen uitvoeren. De lessen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO verzorgt echter nog meer. 

Met onze medezeggenschapsraden, en met name met de ouders die daarin zitten, hebben we afgesproken dat we aan ouders hiervoor een bijdrage van €50,- per leerling per jaar vragen. 

Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de ouderraad die hiermee allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseert en voor een sociaal fonds dat bestemd is voor die leerlingen van wie de ouders bepaalde zaken niet kunnen betalen. 

Daarnaast zijn er ook nog kosten voor o.a. excursies, werkweken en andere activiteiten. Hiervoor stuurt de school een rekening naar de ouders. Op de werkweken na betreft dit geen grote bedragen. Een actueel overzicht hiervan is te vinden op de website onder ouders / financieel. 

Je ontvangt van ons in september een bericht over de vrijwillige ouderbijdrage, de overige kosten en de wijze van betaling. Uiteraard hopen wij dat je bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten te voldoen. Het is ook altijd mogelijk in overleg gebruik te maken van gespreide betaling. Mocht gedurende het schooljaar blijken dat de totaal betaalde vrijwillige ouderbijdrage en de dekking van de kosten van activiteiten achterblijft, dan kan de schoolleiding besluiten dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. 

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Mevr. Nagtegaal via: ntgj@rgomiddelharnis.nl

Verzekeringen

De leerlingen van de RGO zijn verzekerd op de heen- en terugweg en gedurende het verblijf op school. Het betreft een reisverzekering, een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ook excursies, stages en andere activiteiten georganiseerd door de RGO vallen onder deze verzekering, inclusief de heen- en terugreis. Indien een leerling schade lijdt gedurende een schoolactiviteit, dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering voor personenschade en zaakschade die de school heeft afgesloten. In geval van een calamiteit vinden de volgende uitkeringen plaats:
 

 • in geval van overlijden € 15.000,-
 • in geval van blijvende invaliditeit € 125.000,-
 • geneeskundige behandeling € 5.000,-
 • tandheelkundige behandeling per element € 2.500,-
   

Schade die per ongeluk of opzettelijk is veroorzaakt
Wanneer een leerling per ongeluk of opzettelijk schade veroorzaakt bij een andere leerling, aan het schoolgebouw of op het stagebedrijf, kan geen aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering van de school gedaan worden. Bij schade die per ongeluk of opzettelijk veroorzaakt is, geldt in de eerste plaats de aansprakelijkheidsverzekering van de leerling en ouders.

Procedure
Zowel bij een voorval met persoon- of zaakschade waarbij een beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de school als bij een schade die per ongeluk of opzettelijk is veroorzaakt, dient de leerling of de ouder het voorval aan de betrokken docent of mentor te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail door de feiten te vermelden. De docent of mentor informeert de schooladministratie. De schooladministratie neemt vervolgens contact op met de ouders voor de vervolgprocedure.

Aanschaf schoolboeken en device

De schoolboeken en het lesmateriaal, dat door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar wordt voorgeschreven, zijn gratis voor ouders. Dat geldt ook voor lesmateriaal en schoolboeken die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod. Er wordt soms gedacht dat het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken en lesmateriaal alleen zou gelden voor het verplichte curriculum en dat ouders zelf de boeken moeten kopen voor de keuzevakken of extra vakken. Dit is niet juist. Scholen zijn verantwoordelijk voor het gratis beschikbaar stellen van schoolboeken/lesmateriaal zoals omschreven in artikel 6e van de Wet op het voortgezet onderwijs voor al het onderwijs dat wordt aangeboden.

Hieronder een opsomming van wat de scholen in ieder geval gratis beschikbaar moeten stellen omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangen. Ook vindt u zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen of waarvan het gebruik via de vrijwillige ouderbijdrage in rekening mag worden gebracht. Deze opsommingen zijn niet limitatief.

Wat scholen kosteloos aan leerlingen moeten verstrekken (valt onder de definitie van artikel 6e van de WVO):

 • leerboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal
 • lesmateriaal voor keuzevakken
 • aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici

 

Wat scholen aan ouders kunnen vragen om zelf aan te schaffen (of in plaats daarvan voor het gebruik een bedrag kunnen vragen via de vrijwillige ouderbijdrage):

 • atlas
 • woordenboeken
 • agenda 
 • rekenmachine
 • sportkleding
 • gereedschap
 • schrift en multomap
 •  pennen en dergelijke


Alle leerlingen die bekostigd regulier voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo, mavo, havo en vwo) volgen, krijgen gratis schoolboeken.

Gratis boeken krijgen betekent niet dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de boeken. De leerling is verantwoordelijk voor het pakket, bij vermissing van één of meerdere boeken worden de kosten van vervanging in rekening gebracht.

De leerling draagt er zorg voor dat de boeken aan het eind van de cursus worden ingeleverd zonder beschadigingen anders dan door dagelijks gebruik. De leerling zorgt voor deugdelijk transport van de boeken en zorgt dat de boeken gekaft zijn. Schade als gevolg van overmatige slijtage door het gebruik van niet geschikte tassen wordt in rekening gebracht.

Kindpakket

De gemeente Goeree-Overflakkee wil dat álle kinderen en jongeren mee kunnen doen. Dat zij lekker kunnen sporten en zonder zorgen naar school gaan. Ook kinderen uit een gezin waar niet zoveel geld is. De gemeente helpt hen met het Kindpakket. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie: https://goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl/