Betrokkenheid ván en samenwerking mét ouders belangrijk!Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Medezeggenschapsraad

De RGO vindt de betrokkenheid ván, en samenwerking mét, ouders van groot belang.

Ouders die mee willen denken over het beleid van de school kunnen zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zowel personeelsleden als ouders en leerlingen zitting. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Er wordt op basis van het medezeggenschapsreglement gesproken over belangrijke beleidszaken waarop de MR invloed kan uitoefenen. Aan de orde komen onder meer: onderwijsvernieuwingen, het samenwerkingsverband met andere scholen, bevorderingsprocedures, lessentabellen, het formatieplan, de begroting, de jaarrekening, het jaartaakbeleid en de gebouwen.

 oudersmr@rgomiddelharnis.nl

Ouderraad

De RGO heeft een ouderraad die erg actief is bij diverse schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking, het brugklaskamp en het kerstgala. Ook geeft ze financiële ondersteuning bij onder andere het maken van het fotojaarboek voor de eindexamenkandidaten.

Ouderklankbordgroep

We vinden het erg belangrijk om met ouders over het onderwijs op de RGO te spreken. Een groep ouders vormt samen de ouderklankbordgroep. Zij komen regelmatig bij elkaar om over uiteenlopende onderwerpen m.b.t. school hun mening te geven of verbeterpunten te noemen. Ook bij de evaluatie van het strategisch beleidsplan vinden we de mening van ouders belangrijk.

Kortom, de RGO juicht de inbreng van ouders toe!