RGOCollege

College

RGO College

RGO College is dé school voor vwo, havo, mavo, vmbo en isk.

Op RGO College bieden we naast atheneum ook gymnasium aan. Met uitdagend onderwijs leiden we onze leerlingen in het vwo op om de overstap naar universitair onderwijs te kunnen maken. Je ontwikkelt als vwo’er wetenschappelijke vaardigheden die in je vervolgstudie verlangd worden. Excellente basisschoolleerlingen kunnen zich bij ons goed verder ontwikkelen.

College

ATHENEUM én GYMNASIUM

Op het vwo bereiden we jou voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo worden leerlingen door extra wetenschapsonderwijs beter voorbereid op universitaire onderzoeksvaardigheden zoals het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. We zien dat de eisen op een universiteit steeds hoger worden. Om onze leerlingen daar beter op voor te bereiden, bieden wij in de onderbouw de WON-dagen aan en in de bovenbouw het vak academische vaardigheden.

WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. Tijdens de WON-dagen maken leerlingen kennis met verschillende soorten wetenschap. Tijdens deze dagen willen we leerlingen uitdagen om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen. Daarnaast willen we ervoor zorgen om niet alles zomaar voor waar te nemen.

Tijdens de WON-dagen mogen de leerlingen een onderzoek opzetten naar een onderwerp wat zij zelf interessant vinden. Zo zijn er de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd naar het verduurzamen van het schoolgebouw en of gras op Mars kan groeien. Met deze onderzoeken valt de RGO regelmatig in de prijzen bij de landelijke WON-manifestatie. Hier presenteren leerlingen een uitgevoerd onderzoek voor een jury. 

Bij het vak academische vaardigheden (AcVa) krijgen leerlingen in vwo 4 en vwo 5 les in wetenschapsfilosofie, logisch redeneren, academisch schrijven en presenteren en onderzoeksvaardigheden. Met dit unieke vak, het wordt niet op andere scholen in de regio aangeboden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen vaardigheden aanleren waardoor zij op de universiteit echt een voorsprong hebben. Op deze manier geeft de RGO leerlingen meer mee dan een vwo-diploma!

Meer weten over het vwo op de RGO? Stuur een e-mail naar de teamleider vwo: Dhr. P. van Groen gonp@rgomiddelharnis.nl 

College

HAVO

Op de havo-afdeling bereiden we leerlingen voor op een goede aansluiting met het hbo. Na het behalen van je havo-diploma kun je eventueel een doorstart maken naar het vwo.

Je maakt ook op de havo kennis met de wereld buiten de school, nationaal en internationaal. Zowel het vwo als de havo bieden we vanaf leerjaar vier de volgende profielen aan:

 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
Meer weten over de havo op de RGO? Stuur een e-mail naar de teamleider havo (onderbouw): Dhr. A. Diepenhorst dpha@rgomiddelharnis.nl
teamleider havo (bovenbouw): Dhr. M.Dekker
dkrm@rgomiddelharnis.nl

College

Nieuw! Up2Havo

Voor welke leerlingen is Up2Havo interessant?
Up2Havo is bedoeld voor leerlingen die van de basisschool een mavo/havo- of havo-advies hebben meegekregen. Op de RGO hebben leerlingen met een dubbel advies toegang tot het hoogste niveau. Up2Havo is een extra stroom naast onze homogene mavo-, havo- en vwo-klassen. Met een mavo/havo-advies mag een leerling dus ook kiezen voor de havoklas. Daarbij kunnen leerlingen die uitblinken in de mavobrugklas in leerjaar 2 alsnog instromen in Up2Havo. 

Voor leerlingen die om welke reden dan ook meer tijd nodig hebben voor het verwerken en toepassen van de leerstof, is Up2Havo een passende route naar het havodiploma. 

Je diploma halen via de mavo-route of via Up2Havo: wat is het verschil?
De Up2Havo houdt het havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en metacognitieve vaardigheden. 

Meer info over Up2Havo vind je hier:

Download brochure
College

MAVO

Op de mavo bieden we je prima mogelijkheden voor een mooie vervolgopleiding. Een van de speerpunten op de mavo is ondernemerschap. We proberen daarom zoveel mogelijk ondernemers van het eiland te betrekken bij het onderwijs. Je leert vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomstige opleiding en werkplek, zoals: presenteren, begroten, samenwerken en solliciteren.

Je volgt naast je algemene vakken ook het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten. Naast de twee verplichte profieldelen: ‘Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever’ en ‘ Multimediale producten maken’ volg je de verplichte module ‘Ondernemen’.

Daarnaast maak je nog een keuze uit de vakken: Cloud & Cybersecurity, Robotica, Mode & Design, Interieur ontwerp & design en Licht/geluid & decor. Je kunt na leerjaar 3 ervoor kiezen dit beroepsgerichte profiel in leerjaar 4 als extra vak te kiezen.

Leerlingen met havo-ambitie kunnen na leerjaar 2 overstappen naar de mavo XL-klas. Je krijgt in deze route extra les in de zogenaamde kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Tijdens deze uren wordt verdiepingsstof aangeboden, waardoor je gemakkelijker de overstap naar havo kunt maken.

Een nieuwe stroom op RGO College is Up2Havo. Klik hier om er meer over te lezen

Meer informatie over mavo op de RGO?
Stuur een e-mail naar de teamleider Dhr.M. Meerbach: mrbm@rgomiddelharnis.nl
 

College

Internationale Schakelklas (ISK)

Er wonen en werken in onze omgeving veel vluchtelingen en immigranten. De RGO biedt deze jongeren de mogelijkheid dicht bij huis voortgezet onderwijs te volgen. In deze ISK-periode krijgen leerlingen les om de Nederlandse taal en cultuur te leren. Na deze periode bekijken we wat het niveau van deze ISK’ers is en kunnen de leerlingen instromen in een ‘gewone’ RGO-klas voor vwo, havo, mavo of vmbo óf zij vervolgen hun onderwijs op het mbo.

In september 2015 is de internationale schakelklas (ISK) gestart in Middelharnis. We zijn kleinschalig gestart met één klas en vervolgens doorgegroeid naar een leerlingaantal van rond de vijftig leerlingen. Het totale leerlingenaantal verschilt per jaar.

Er zijn momenteel drie verschillende groepen op de ISK. De klassengrootte ligt tussen de 12 en 18 leerlingen per groep. Er zijn verschillen in het aanbod per klas. Dit heeft te maken met het taalniveau en een verschillend uitstroomniveau. De leerlingen komen uit verschillende landen, zoals: Polen, Syrië, Eritrea, Kenia, Pakistan, Duitsland, Congo, Hongarije, Irak. De voertaal in de klassen is altijd Nederlands.

Meer informatie over de ISK-klas?
Stuur een e-mail naar de teamleider: Dhr. M. Meerbach mrbm@rgomiddelharnis.nl of naar de sectieleider ISK: Mevr. J. Melgers 
mlgj@rgomiddelharnis.nl

College

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op RGO College

We willen graag dat onze leerlingen goed voorbereid worden op de keuzes die zij moeten maken voor hun toekomst. Vanaf klas 1 staan daarom de volgende vragen tijdens de LOB-momenten met de mentor centraal: 
 

 • Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteiten)
 • Wat wil ik? Wat drijft mij? (motieven)
 • Welk werk past bij mij? Waar kan ik dat doen? (werkexploratie)
 • Wat wil ik worden? Hoe kan ik dat bereiken? (loopbaansturing)
 • Wie kan mij daarbij helpen? Hoe pak ik dat aan? (netwerken)

Aan de hand van verschillende activiteiten in de LOB-lessen ontdekken de leerlingen meer over zichzelf en komen zij steeds dichter bij een passende keuze voor hun profiel en vervolgopleiding. In de volgende video wordt kort uitgelegd wat LOB inhoudt: youtube film: Wat is LOB?

De decanen spelen ook een actieve rol in LOB, onder andere door het geven van voorlichtingen en het organiseren van activiteiten, zoals: Studenten Vertellen en studie- en beroepenmarkten. Daarnaast kunnen leerlingen altijd bij de decanen terecht voor een één-op-één gesprek over profiel- of studiekeuze.

Er zijn drie decanen op RGO College:
 

 • Mevrouw Houben (mavo) - hbnm@rgomiddelharnis.nl
 • Mevrouw Rufi (havo) - rufi@rgomiddelharnis.nl
 • Mevrouw Margan (vwo) - mrgt@rgomiddelharnis.nl

De leerlingen zijn van harte welkom in kamer 232.